Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)
Jouw winkelmandje
Afsluiten
Te bepalen Verzendkosten
0,00 € Totaal

Geen producten

Afrekenen

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd
Aantal
Totaal
Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.
Totaal producten
Totaal verzendkosten  Te bepalen
Totaal
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen
Menu

Algemene verkoopwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten via onze website geplaatst worden. Zij werden voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2019.

Artikel 1 – Algemene online verkoopvoorwaarden – aanvaarding van de voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), die de rechten en plichten van de partijen van de verkoopovereenkomst op afstand bepalen, zijn van rechtswege van toepassing op de contractuele betrekkingen tussen de firma KORIUS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 300.000 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 13 bis rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau, Frankrijk, ingeschreven in het register van handel en bedrijven van MELUN onder het nr. 879 128 262 (hierna “KORIUS” genoemd), en iedere klant die producten bestelt (hierna “klant” genoemd) op de website met het adres www.williaml1985.com (hierna de “site” genoemd). Iedere orderbevestiging via de Site veronderstelt de volle en volledige aanvaarding zonder voorbehoud door de klant van de Algemene Voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen, verbindt de klant zich er derhalve toe genoemde Algemene Voorwaarden na te leven en verklaart hij dat de bestelde producten niet bestemd zijn voor zijn beroepsactiviteiten.

Geen enkele andere bijzondere voorwaarde dan die van de firma KORIUS kan de overhand hebben op deze Algemene Voorwaarden. Geen enkele strijdige bepaling kan derhalve ingeroepen worden, ongeacht het moment waarop deze ter kennis gesteld mocht worden van de firma KORIUS.

Verder behoudt KORIUS zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen echter pas van toepassing zijn op bevestigde bestellingen na de update van genoemde Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Orderproces

Alvorens een bestelling te plaatsen, selecteert de klant het gewenste product waarvan de kenmerken (zoals naam, prijs, hoeveelheid, kleur, bijzonderheden) die hij verklaart te accepteren aan hem medegedeeld werden of vermeld staan op de site.

De klant dient vervolgens bepaalde geldige legitimatiegegevens in te vullen die nodig zijn om hem te kunnen identificeren, te weten: Naam, voornaam, factuuradres, leveringsadres indien anders dan het factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer.

Desgewenst kan de klant een account aanmaken op de site om zijn legitimatiegegevens op te slaan voor een eventuele volgende aankoop.

Na het hokje aangevinkt te hebben ter bevestiging dat hij de Algemene Voorwaarden gelezen en aanvaard heeft, bevestigt de klant zijn bestelling en gaat hij over tot de betaling van de prijs en de verzendkosten door de betalingswijze te kiezen, dat wil zeggen PayPal of Creditcard.

Indien hij deze aangemaakt heeft, kan de klant op zijn account het overzicht van zijn bestelling raadplegen of in de mail die naar hem verzonden wordt na de bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestigingsmail bevat tevens een kopie van de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden die de klant dient te bewaren.

Indien de klant de Algemene Voorwaarden niet naleeft, met name wat betreft de betaling van een bestelling, behoudt KORIUS zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten en eventueel de account van de klant op te schorten of te verwijderen. Voorafgaand aan dergelijke maatregelen wordt de klant zo spoedig mogelijk door KORIUS verzocht om zijn situatie in orde te brengen of aan te geven waarom hij betwist wat hem verweten wordt. Derhalve behoudt KORIUS zich het recht voor iedere bestelling van een klant te weigeren met wie een dergelijk geschil nog niet is opgelost.

Overeenkomstig artikel 11 van de Algemene Voorwaarden beschikt de klant over een recht van bezwaar, inzage en rectificatie van al zijn persoonsgegevens die door KORIUS bewaard worden. 

Artikel 3 – Prijs

De prijzen van de op de site verkochte producten van de firma KORIUS worden uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen, en kunnen in de loop van het jaar gewijzigd worden. Opgemerkt zij echter dat de producten gefactureerd worden tegen de prijs die van kracht is op het moment van bevestiging van de bestelling door de klant.

De verzendkosten worden apart vermeld op het moment van bevestiging van de bestelling voorafgaand aan de betaling en naargelang de gekozen verzendoptie, de aard en het gewicht van het bestelde product. Zij worden in dat geval extra in rekening gebracht bovenop de prijs van het (de) bestelde product(en), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

Verder vestigt KORIUS de aandacht van de klant op het feit dat voor alle producten die buiten de Europese Unie of buiten de Franse overzeese gebiedsdelen en departementen geleverd worden invoerrechten of andere landelijke belastingen of importrechten of staatsheffingen gevraagd kunnen worden, omdat de klant beschouwd wordt als importeur van de producten. Deze rechten en belastingen vallen buiten de macht van de firma KORIUS. Zij komen ten laste van de klant en vallen onder diens eigen aansprakelijkheid, zowel wat betreft de aangifte als wat betreft de betaling aan de bevoegde autoriteiten en/of instanties van het land van invoer. KORIUS beveelt de klant aan hierover inlichtingen in te winnen bij de plaatselijke autoriteiten van het land van invoer.

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

De prijs van de bestelde producten dient vóór de levering contant betaald te worden door overboeking via PayPal of creditcard tijdens de bestelling via ons beveiligde betalingssysteem. De levering van het (de) bestelde product(en) vindt plaats na bevestiging van de toestemming van de bankbetalingscentra. In geval van weigering van deze toestemming ontvangt de klant een e-mail waarin hij in kennis gesteld wordt van de annulering van de bestelling en de reden van deze weigering.

De klant garandeert dat hij volstrekt bevoegd is gebruik te maken van de creditcard of de gebruikte PayPal account voor de betaling van zijn bestelling.

Voor bestellingen van meer dan 500 euro behoudt KORIUS zich het recht voor de gegevens waarover zij beschikt te controleren door een fotokopie te vragen van het legitimatiebewijs van de koper, evenals een bewijs van diens woonplaats. Deze maatregelen stellen ons in staat eventueel frauduleus gebruik te voorkomen dat gemaakt zou kunnen worden van uw creditcard of PayPal account.

De klant wordt per e-mail in kennis gesteld van de aanvaarding van diens bestelling door KORIUS.

Artikel 5 – Levering – Beschikbaarheid

5.1       Beschikbaarheid van de producten

De productaanbiedingen zijn geldig zolang ze getoond worden op de site en zolang de voorraad strekt. Mocht een product na de bevestiging van de bestelling door de klant niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan per e-mail in kennis gesteld met vermelding van de verwachte herbevoorradingstijd om hem in dat geval in staat te stellen zijn bestelling te annuleren of een andere bestelling te plaatsen. Hoe dan ook wordt op zijn rekening binnen 10 dagen het bedrag weer teruggeboekt van het bestelde maar niet geleverde product. De rest van de bestelling wordt normaal geleverd, waarbij opgemerkt zij dat de klant nu reeds instemt met een gedeeltelijke levering.

5.2       Plaats van levering

De via onze site geplaatste bestellingen worden naar alle plaatsen ter wereld verzonden. Alle bestellingen worden geleverd op het tijdens de bestelling of zo niet in de contactgegevens op de account van de klant aangegeven adres van levering. In geval van verkeerd door de klant vermelde gegevens of ontoereikende gegevens die leiden tot een retourzending door de transporteur, wordt de bestelling op kosten van de klant opnieuw verzonden.

5.3       Leveringstermijnen

De in het overzicht van de bestelling vermelde leveringstermijn is de op het productinformatieblad vermelde leveringstermijn, verhoogd met de administratie- en verwerkingstermijn.

In geval van levering door een transporteur waarvoor contact opgenomen moet worden met de klant, neemt de transporteur zo spoedig mogelijk contact op met de klant om een leveringsafspraak overeen te komen, uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van bevestiging van de bestelling door de klant. KORIUS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de levering als de klant niet beschikbaar blijkt nadat de transporteur meerdere afspraken voorgesteld heeft.

Wanneer de klant tegelijkertijd meerdere producten met verschillende leveringstermijnen bestelt, is de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. KORIUS behoudt zich echter de mogelijkheid voor om de verzending te splitsen. De deelname aan de administratie- en verzendkosten wordt slechts voor één zending in rekening gebracht.

In geval van vertraging in de verzending wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de eventuele gevolgen voor de leveringstermijn die hem oorspronkelijk meegedeeld was.

Hoe dan ook beschikt de klant overeenkomstig de wettelijke bepalingen in geval van een vertraagde levering over de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden volgens de bepalingen van artikel L 216-2 van de Franse consumptiewet.

De klant wordt tevens verzocht regelmatig het verloop van zijn bestelling te volgen en contact op te nemen met de klantendienst voor vragen of problemen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

KORIUS behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom van de geleverde producten voor tot de volledige betaling van de hoofdsom van de prijs daarvan, vermeerderd met de eventuele rente. Niet-betaling kan aanleiding geven tot een eis tot restitutie van de producten aan KORIUS. Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de overdacht op de klant van het risico op verlies of beschadiging van de producten, evenals de schade die zij zouden kunnen veroorzaken vanaf de ontvangst door de klant.

Artikel 7 – Ontbindingsrecht – Terugzending

7.1.       Uitoefening van het ontbindingsrecht 

De klant heeft het recht binnen een bedenktijd van veertien dagen de koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Het ontbindingsrecht eindigt veertien dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen andere derde dan de transporteur het (de) product(en) fysiek in ontvangst neemt.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen dient de klant zijn beslissing tot ontbinding van de bestelling door een eenduidige verklaring kenbaar te maken (bijvoorbeeld door een per post, fax of e-mail verzonden brief) naar het volgende adres: KORIUS, 13 bis, Frankrijk of customer@williaml1985.com

De klant kan ook gebruik maken van het herroepingsformulier dat hier gedownload kan worden, maar dit is niet verplicht. De klant kan zodoende het model van het herroepingsformulier invullen en verzenden naar het adres customer@williaml1985.com. Als de klant voor deze optie kiest, stuurt de firma KORIUS onverwijld een ontvangstbewijs van de ontbinding op een duurzame drager (per e-mail).

Voor een geldige ontbinding hoeft de klant slechts zijn mededeling inzake de uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de ontbindingstermijn.

Als de klant besluit zijn ontbindingsrecht uit te oefenen dient hij het product in zijn originele verpakking in zijn oorspronkelijke staat terug te zenden, vergezeld van de leveringsbon en/of bijbehorende rekening binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum waarop het verzoek om terugzending aan hem gericht werd door de firma KORIUS. De klant wordt geacht deze termijn nageleefd te hebben als hij het product terugzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De producten worden voor rekening en risico van de klant teruggezonden. Producten die niet vergezeld gaan van hun originele verpakking of die teruggezonden worden in een ondeugdelijk staat van verkoop kunnen door onze retourafdeling geweigerd en teruggezonden worden naar de klant: in dat geval kan er geen aanspraak op terugbetaling gemaakt worden.

Gelet op de hoge waarde van bepaalde producten wordt de klant aangeraden de producten te verzekeren tijdens de terugzending daarvan naar de firma KORIUS, daar de klant garant staat voor de hoede daarvan tot de ontvangst door KORIUS.

7.2.       Terugbetaling door KORIUS

Geen enkel product dat teruggezonden wordt in strijd met de bepalingen van bovenstaande paragrafen kan aanvaard worden door KORIUS. In dat geval kan geen aanspraak op terugbetaling gemaakt worden of kan KORIUS om schadevergoeding verzoeken naargelang de aan het product vastgestelde schade.

De firma KORIUS stelt de terugbetaling uit tot de ontvangst van de producten of tot de klant het bewijs van verzending van het product verstrekt, waarbij de eerste van de twee data in aanmerking genomen zal worden.

In geval KORIUS de ontbinding door de klant aanvaardt, betaalt KORIUS alle ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (behoudens de extra kosten wegens de keuze door de klant van een andere dan de voordeligste standaard voorgestelde leveringswijze), zonder overmatige vertraging en hoe dan ook uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de firma KORIUS in kennis werd gesteld van de beslissing tot ontbinding. De firma KORIUS gaat over tot terugbetaling via dezelfde betalingswijze als die van de klant voor de oorspronkelijk transactie; hoe dan ook zal deze terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengen.

7.3.       Producten zonder ontbindingsrecht

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving kan het ontbindingsrecht niet uitgeoefend worden voor producten die speciaal volgens opgave van de klant vervaardigd of persoonlijk aan de klant aangepast werden en producten die door de klant ontzegeld werden en die om gezondheidsredenen of ter bescherming van de gezondheid niet teruggezonden kunnen worden.

Artikel 8 – Wettelijke garanties

In het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie heeft de klant:

Recht op een garantietermijn van een jaar vanaf de levering van het product om op te treden tegen de firma KORIUS;

De keuze tussen reparatie of vervanging van het product, onder voorbehoud van de voorwaarden inzake de kosten zoals voorzien door artikel L. 217-9 van de Franse consumptiewet;

Opgemerkt zij dat de consument kan besluiten om beroep te doen op de garantie wegens verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Franse burgerlijke wetboek en in welk geval hij kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een korting op de verkoopprijs zoals bepaald door artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De bepalingen van dit artikel 8 doen geen afbreuk aan het recht ten gunste van de klant om het in artikel 7 bepaalde ontbindingsrecht uit te oefenen.

De klant kan echter niet de conformiteit betwisten door een gebrek in te roepen waar hij kennis van had of waarvan hij niet onwetend kon zijn op het moment van afsluiting van de overeenkomst (artikel L.217-8 van de Franse consumptiewet); de klant wordt daarom verzocht gedegen kennis te nemen van de productinformatiebladen waarin alle producten beschreven worden en met name die van de tweedehands producten: alle eventuele krassen, stoten, onvolkomenheden worden hierin opgesomd. Daar het soms zeer oude tweedehands producten betreft en ondanks de door KORIUS bestede zorg voorafgaand aan de verzending ervan, verklaart de klant in kennis gesteld te zijn van het feit dat het mogelijk is dat veelvuldige renovaties of herstellingen uitgevoerd moeten worden.

Hoe dan ook gaat KORIUS niet over tot reparatie of vervanging van het product als geen sprake is van een gebleken defect of als sprake is van verkeerd gebruik (zoals: gebroken product, roestvorming, gebruik in strijd met de aanbevelingen van de fabrikant of de doeleinden van het product); KORIUS kan bovendien in dat geval de veroorzaakte loonkosten in rekening brengen.

Krachtens de wettelijke bepalingen inzake de conformiteit en verborgen gebreken, gaat de firma KORIUS over tot terugbetaling of vervanging van defecte producten of die niet voldoen aan hun beschrijving. Als de klant om terugbetaling verzoekt, dient hij eerst contact op te nemen via het volgende adres om zijn claim en de redenen daarvan nader uiteen te zetten: customer@williaml1985.com.

Als KORIUS de terugzending aanvaardt, dienen de producten teruggezonden te worden in de staat waarin de klant ze ontvangen heeft, in hun originele verpakking en in hun oorspronkelijke staat, vergezeld van de leveringsbon en/of bijbehorende rekening. De verzendkosten worden terugbetaald aan de klant op basis van het in rekening gebrachte tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van de bewijsstukken. Gelet op de hoge waarde van bepaalde producten wordt de klant aangeraden de producten te verzekeren tijdens de terugzending daarvan naar de firma KORIUS, daar de klant garant staat voor de hoede daarvan tot de ontvangst door KORIUS.

Wat betreft nieuwe producten stelt KORIUS de consument in kennis dat overeenkomstig de Franse wet Hamon van 17 maart 2014 reserveonderdelen minstens 1 jaar beschikbaar blijven.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de site van de firma KORIUS gericht is op consumenten en dat de verkochte producten niet ontworpen zijn voor professioneel gebruik. Derhalve kan KORIUS in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of immateriële schade wegens het gebruik of de exploitatie van de bestelde producten. Voorts voldoen de producten aan de Franse regelgeving, maar de firma KORIUS kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten geleverd worden: het behoort toe aan de klant om inlichtingen in te winnen bij de autoriteiten van het land van invoer om te weten of het product daar toegestaan is.

Verder kan KORIUS niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-uitvoering van de afgesloten overeenkomst, enerzijds, in geval van overmacht zoals bepaald door artikel 1218 van het Franse Burgerlijke Wetboek en, anderzijds, wegens schuld van de klant of onvoorzienbare en onoverkomelijke feiten door derden of gevolgen door een verkeerd gebruik van de op de site verkochte producten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Geen enkel element van de site, waaronder met name de redactionele inhoud, grafische voorstellingen, foto’s, logo’s en merken mag in welke vorm en door welk middel ook gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gedownload, gepubliceerd, overgenomen, verzonden of verspreid worden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van KORIUS. Ongeoorloofd gebruik van de elementen op deze site vormt een inbreuk op de regel- of wetgeving inzake het auteursrecht, het merkenrecht of enige andere toepasselijke wetgeving en kan bestraft worden door wettelijke sancties.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

De database bestaande uit de verstrekte gegevens werd aangegeven bij de Franse waakhond Commission Nationale Informatique et Libertés. Krachtens de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt de klant over een recht van bezwaar, inzage en rectificatie van al zijn persoonsgegevens die ter kennis gebracht werden van de firma KORIUS tijdens de uitvoering van de overeenkomst. De klant kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met KORIUS door een e-mail te zenden naar customer@williaml1985.com.

Overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving dient het verzoek van de klant ondertekend te zijn en gepaard te gaan van een fotokopie van een legitimatiebewijs waarop zijn handtekening staat en onder vermelding van het adres waar het antwoord naartoe gestuurd dient te worden. In dat geval wordt binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontvangst van de aanvraag een antwoord verzonden.

Als de klant tijdens zijn inschrijving hiertoe de wens heeft aangegeven, beschikt KORIUS over de mogelijkheid:

- haar aanbiedingen en nieuwsbrieven naar de klant toe te zenden, onder uitsluiting van enig ander gebruik door derden.

- de persoonsgegevens van de klant door te geven aan haar handelspartners.

Zo niet kan KORIUS deze gegevens uitsluitend gebruiken in het zeer strenge kader van de verwerking van de bestellingen van de klant en de uitwerking van statistieken ter verbetering van de site en de aangeboden diensten.

Artikel 12 – Bewijs

Behoudens door de klant geleverd tegenbewijs worden de automatische registratiesystemen van KORIUS als geldig bewijs beschouwd van de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht – Geschillen – Klachtenafhandeling – Bemiddeling

Deze overeenkomst wordt geregeld door de Franse wet. De taal van deze overeenkomst is de Franse taal. In geval van gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd, onder voorbehoud van dwingende, toepasselijke wetsbepalingen.

In geval van klachten verzoeken wij u zich eerst te wenden tot de klantendienst via het adres  customer@williaml1985.com

Overeenkomstig de toepasselijke bemiddelingsregels dient ieder geschil in consumptiezaken eerst schriftelijk gericht te worden aan de consumentendienst van KORIUS voordat een verzoek om bemiddeling in behandeling genomen kan worden.

Als het geschil niet opgelost blijkt te kunnen worden, heeft iedere consument krachtens het Franse besluit nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 inzake de buitengerechtelijke geschillenregeling in consumptiezaken het recht om gratis beroep te doen op een bemiddelaar in consumptiezaken voor een minnelijke oplossing van het geschil dat hij mocht hebben met een professioneel optredende partij. De voorgeschreven termijn waarover de consument beschikt om beroep te doen op een bemiddelaar bedraagt een jaar vanaf zijn schriftelijke klacht aan de professioneel optredende partij.

Wat dit betreft stelt KORIUS de klant voor om beroep te doen op de bemiddelingsprocedure via de volgende websitehttp://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/

Overigens heeft de Europese Commissie een platform opgericht voor de oplossing van geschillen waar consumenten hun eventuele geschillen inzake online aankopen naartoe kunnen sturen, waarna deze klachten doorgestuurd worden naar de bevoegde landelijke bemiddelaars.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/